ஏன் வலது பக்கம் திரும்பி ஏன் எழ வேண்டும்


Why we want to wake up on right side?

What is the use of magnetic field in our body ?

வலது பக்கம் திரும்பி ஏன் எழ வேண்டும் ?

அப்படி எழுந்திரிக்கா விட்டால் உடலுக்கு ஏற்படும் கோளாறுகள் .

இதில் காந்த வளையத்தின் ஈடுபாடு என்ன ?

காந்த வளையத்துக்கு ஏற்றவாறு நம் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.