கரூரில் 6வது ஆண்டாக கல்வி மலர் வெளியிட்டு விழா
கரூரில் 6வது ஆண்டாக கல்வி மலர் வெளியிட்டு விழாவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் 

இடம் - முதன்மை கல்வி அலுவலகம் கரூர்.

தலைமை மற்றும் நூல் வெளியீடு - திரு.மு.இராமசாமி முதன்மை கல்வி அலுவலர், கரூர் மாவட்டம்.

முன்னிலை -  திரு.தீபம் u.ஷங்கர் அவர்கள்.

நூல் பெற்றுக்கொள்பவர் - திரு. T.பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள். AGM KVB Bank.

நன்றியுரை - திரு. M.முகமது கமால்தீன்  அவர்கள் ஆசிரியர் கரூர் விளையாட்டு முரசு , கரூர். 

 

Just Click the link and Install it.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktg.karurnews

Review it and forward it your Friends.