கரூர் மணல்மேடு அருகில் அடிமாட்டுக்கு கொண்டு சொல்லும் லாரி பிடிப்பட்டது


கரூர் மாவட்டத்தில் மணல்மேடு  அருகில் லாரியில் அடிமாட்டுக்கு கொண்டு சொல்லும் போது கரூர்  மக்களால்  சிறை பிடிக்கப்பட்டடுது இது மட்டும் மிருகவதை இல்லையா

https://www.youtube.com/watch?v=tX5vOoHgC0I