ஏன் வலது பக்கம் திரும்பி ஏன் எழ வேண்டும்

ஏன் வலது பக்கம் திரும்பி ஏன் எழ வேண்டும்


Why we want to wake up on right side?

What is the use of magnetic field in our body ?

வலது பக்கம் திரும்பி ஏன் எழ வேண்டும் ?

அப்படி எழுந்திரிக்கா விட்டால் உடலுக்கு ஏற்படும் கோளாறுகள் .

இதில் காந்த வளையத்தின் ஈடுபாடு என்ன ?

காந்த வளையத்துக்கு ஏற்றவாறு நம் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.