கடனில் தமிழகம் 2.35 லட்ச கோடி

02/14/2017 Video

2.35 lakh  Crore in Tamilnadu State is in DEBT. 
கடனில் தமிழகம் - 2.35 லட்ச கோடி