கரூர் கிளி ஜோசியம் - ஜல்லி கட்டு காலை நடக்குமா நடக்காத

01/10/2017 Video

2017 பொங்கலுக்கு ஜல்லி கட்டு காலை நடக்குமா நடக்காத 
கரூரில் கிளி ஜோசியரிடம் கேட்ட பொது . 

https://youtu.be/wtV8ueCgl9Y